🛑 พช.อุตรดิตถ์ นำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 🛑

🌈 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก คณะทำงานฯ นางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงานฯ และเลขานุการ และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานฯ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
🌈 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการประกวด ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยนำเสนอในประเด็น ดังนี้
1️⃣ ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2564)
2️⃣ พัฒนาการด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นก่อน – หลัง โดยมีโก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ
3️⃣ บทบาทผู้นำ 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4️⃣ การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)