🛑 อุตรดิตถ์ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (วันที่สี่) 🛑

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564  พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการพิจารณากลั่นกรองคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พิจารณาคัดสรรฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง ดังนี้

1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน  1  หมู่บ้าน (โล่พระราชทานฯ)

2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง ระดับจังหวัด  จำนวน 2 คน (สิงห์ทอง)

3) กลุ่ม/องค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 1 กลุ่ม (สิงห์ทอง)

4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง (สิงห์ทอง)

5) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาคๆ ละ 3 ครัวเรือน (สิงห์ทอง)

ในวันนี้มีหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น นำเสนอผลงานเข้ารับการคัดสรรฯ  จาก 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านโคก และอำเภอทองแสนขัน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)