🛑 พช.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 🛑

21 กรกฎาคม 2564 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม Kick Off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่แปลงของนายพล ไชยสอน หมู่ที่ 9 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 บนพื้นที่จำนวน 3 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พันเอกเทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง.เสนาธิการ มทบ.35 จิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 35 ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์) จิตอาสา 904 นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวนรินธร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก นายไพทูรย์ นาคะเกศ กำนันตำบลผาจุก นางยุพิน ท้าวเทพ ประธาน กพสจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายพิจารณ์ ท้าวเทพ นายกสมาคมผู้นำ อช.จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ครัวเรือนต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำ กลุ่ม องค์กร ประชาชนจิตอาสา

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีฯ กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล แบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืนสืบไป และเปิดเผยถึงกิจกรรมในวันนี้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ที่ช่วยกันลงแรงเอามื้อสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยได้จัดกิจกรรม ได้แก่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้หัว การปลูกแฝก ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด 19 อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น กระเพรา พริก มะกรูด มะนาว เป็นต้น

โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่
1) ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน 10,000 ตัว
2) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุน พันธุ์กล้าไม้พะยูง มะขามป้อม หว้า มะขามฝักยักษ์ มะค่าโมง มะกรูด และกระท้อน
3) สวนประดับพันธุ์ไม้ สนับสนุนพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น ไผ่ซางหม่น และสะเดา
4) ธนาคารออมสินเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนน้ำดื่ม 8 โหล
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนน้ำดื่ม 5 ลัง

ด้าน จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ที่ร่วมจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และดำเนินการต่อเนื่องในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 ถือเป็นจุดนำร่อง เพื่อให้แต่ละอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์และตำบลต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยพลังความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกคนในชุมชน รวมทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ได้มีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความรู้รัก สามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ และก่อเกิดผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)