🛑พช.อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้คติพจน์ “ทุกคนครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” 🛑

👩🏫 วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายแนวทางการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดวังหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กิจกรรมย่อย ศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบลต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามโครงเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 ตำบล

👩🏫 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันของจังหวัด ขยายผลสู่อำเภอ ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ตลอดจนสร้างเครือข่ายและขยายผลตามโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
👩🏫 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. พัฒนาการจังหวัดมอบนโยบายแนวทางการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ
2. การขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้คติพจน์ “ทุกคนครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”
3.ถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลต้นแบบ
4. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด
6.จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แบ่งปันระดับตำบล/ นำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
7.มอบป้ายศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ
8.ปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)