🛑พช.อุตรดิตถ์ ประชุม Monday Morning Meeting 🛑

👩🏫 วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม Monday Morning Meeting สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนงานขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. การบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ปี 2564
3.การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของแต่ละกลุ่มงานฯ

👩🏫 มี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)