🔴พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 17 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 🔴

👩🏫 วันที่ 14 กันยายน 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) และเขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 17 บรรยายพิเศษและติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน และกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
👩🏫 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)