🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ จาก รมว.มหาดไทย 🛑

🌈 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. การบริหารราชการแผ่นดิน
– การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
– การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
3. มาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย
– การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (อุทกภัย)
– การเตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ
– โครงการวางผังนโยบายการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ
– การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
– การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
– การจัดการน้ำเสีย
5. การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
6. แนวทางการแก้ไขปัญหารหนี้นอกระบบ
7. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

🌈 และการมอบนโยบายและขี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
2. นายนิพนธ์ บุญญามณี

🌈นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)