🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference 🛑

🌈 วันที่ 7 ตุลาคม 2564  จ.ส.ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์  ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี  นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แนวทางการบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • การแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
  • การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมดล)
  • การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)