🛑 อพช.มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference 🛑

🌈 วันที่ 8 ตุลาคม 2564  นายสมคิด  จันทมฤก  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🌈 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน : เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
 2. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการสำคัญ ปี 2565 (Action) 4 ประเด็น ได้แก่

👫  งาน  ได้แก่

1) ฐานข้อมูล

2) ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้

3)ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4) สนองงานสถาบันหลักของชาติ

👫 งบประมาณ

1) งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2) โครงการตามบัญชีแนบท้าย พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

3) งบประมาณนวัตกรรมด้านต่างๆ

4) งบประมาณนวัตกรรมในเขตพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรม

👫 ระบบ

 • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 • สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สาธารณะ

👫 คน

 • ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรม
 • จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน
 • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรม
 • การสร้างเส้นทางความเก้าวหน้า (Career Path)
 • การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
 • ประเมินผลงาน

🌈 ในการนี้ จ.ส.ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์  ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รับฟังผ่านระบบ ทีวี พช.

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)