🛑 พช.อุตรดิตถ์  ร่วมติตตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 🛑

🌈 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  จ.ส ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้นางสาววารุณี ศิริเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่ติตตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 4 สร้างความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยว (SHA) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนากร ผู้รับผิดชอบตำบลหาดสองแคว ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)