🛑 พช.อุตรดิตถ์  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565🛑

🌈 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ WebEx โดยมีนายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

🌈 ในการนี้ จ.ส ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางปัทมาวดี  สุปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นายณัฐสุชน  อินทราวุธ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
  2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน
  3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูล
  4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)