🛑พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 🛑

🌈วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)