🛑ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน 🛑

🌈วันที่ 14 มกราคม 2565 นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

🌈 ติดตามผลการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นดังนี้

🎯 1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🎯 2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🎯 3.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🎯 4.การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🎯 5.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🎯 6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

🎯 7.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🎯 8.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎯 9.การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย

🌈ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5) การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี ๒๕๖๔

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

6) การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7) การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

8) การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

 

🌈ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

👫  พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫

📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)