🛑 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 🛑

🌈วันที่ 5 พฤษภาคม  2565 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี จ.ส.ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี  สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน  อินทราวุธ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นางรัตนาวดี  นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

📌 1.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📌 2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2565

📌 3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความต่อเนื่องและความยั่งยืน

📌 4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้และมาตรการติดตาม

📌 5.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ให้เร่งดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว

📌 6.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

และประเด็นเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้

📌 1.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📌 2.การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาชุมชน

📌 3.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณทวรี นารีรัตนราชกัญญา

📌 4.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

📌 5.การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน

📌 6.การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

🌈ในช่วงบ่าย ได้ตรวจ ติดตามการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ตรวจติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ และ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ครัวเรือน คือ ครัวเรือน นายทัด  แบนจันทร์ถา บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล และครัวเรือนนายสุพรต  แบนจันทร์ถา  บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล หลังจากนั้นได้ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ที่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย หมู่ที่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)