🛑”เสน่ห์ผีเสื้อ เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์”🛑

🛑วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ 🛑

🌈รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ และได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยให้มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อจะนำผีเสื้อดังกล่าวของแต่ละจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว
🌈สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้สโลแกน “เสน่ห์ผีเสื้อ เสน่ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนไทยทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈การประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำภายใต้สโลแกน “เสน่ห์ผีเสื้อ เสน่ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” มีเป้าหมายในการประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 990 ตัว ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยใช้ผ้าทอที่สื่อถึงเมือง 3 วัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยใช้ผ้าพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าจากวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ ผ้าไทย-ยวน(โซนอำเภอลับแล ,อำเภอตรอนและอำเภอทองแสนขัน), ผ้าจากวัฒนธรรมล้านช้าง ได้แก่ ผ้าลายน้ำไหล ลายข้าวพันก้อน ฯลฯ และ ผ้ามัดหมี่ (โซนอำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก) และไทยกลาง(สุโขทัย) ได้แก่ ผ้าสีพื้นลาย 2 ลาย 3 (โซนอำเภอท่าปลา,อำเภอพิชัย และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)
🌈ในวันนี้ (6 พ.ค.65) จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด (Kick Off) ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วยข้าราชการ ,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ , ผู้นำกลุ่มองค์กร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ หน่วยงานราชการต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์) และระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อขยายผลให้แก่ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงิน 50,000 บาท และหลังการเสร็จสิ้นจากการประดิษฐ์ผีเสื้อ จังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินการจัดส่งผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 ตัว และในเดือนสิงหาคม 2565 จะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 900 ตัว ระหว่างวันที่ 10 -12 สิงหาคม 2565 ณ ลานบริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรวบรวมและบันทึกภูมิปัญญาการทำผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)