🛑 อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 วันแรก 🛑

🌈วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าคัดสรรฯ จำนวน 17 ราย 29 ผลิตภัณฑ์
🌈เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครคัดสรรฯ
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการ/ประธานกลุ่ม/กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
3.สำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด อย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี หากไม่มีมาตรฐานใดรับรองไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดสรร ได้
** สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
•กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐาน แทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
•กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ์ OTOP รายเก่าซึ่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดอายุสามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้
•กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ใช้หนังสือรับรองการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้
4.สำเนาใบประกาศนียบัตรผลการคัดสรรระดับดาวที่เคยได้รับ
5.สำเนาเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์/คู่มือ/วิธีการประกอบ/ใช้งานของผลิตภัณฑ์
***ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้ยื่นใบสมัครทุกรายการ

(Visited 1 times, 1 visits today)