🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด 🛑

🌈 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายจักรี สโมสร นายอำเภอน้ำปาด  กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

🌈ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 จำนวน 11 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  มาจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่าย  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

🌈หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ครัวเรือน นายไสว บุญสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยเยี่ยมชมในพื้นที่แปลงปลูกสับปะรด ส้มโอ ปลูกพืชผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลา โดยผลผลิตจากแปลงได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ และได้เข้าร่วมจำหน่ายใน “ร้านเลมอนฟาร์ม” รวมทั้ง สอบถามข้อมูลและแผนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ  และสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ฯ ตามแนวทางที่กำหนด

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)