🛑 อุตรดิตถ์ กลั่นกรองคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด (วันที่สาม) 🛑

🌈วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอำเภอที่นำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม ในวันนี้ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา
🌈จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ตามโครงการ “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
🌈 และได้กำหนดการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ทุกประเภท ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับเขตตรวจราชการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 18 เขตตรวจราชการๆละ 3 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบดล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ในลำดับต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)