🛑 อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 🛑

🌈วันที่ 23 พฤษภาคม  2565 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางวันทนา  ดำธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ครู กศน. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมพิธี

🌈สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ภายใต้สโลแกน “เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” โดยใช้ผ้าทอที่สื่อถึงเมือง 3 วัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ แร่เหล็กน้ำพี้ และไหลน้ำพี้ มาเป็นส่วนประกอบของตัวผีเสื้อ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมและความเชื่อของชาวอุตรดิตถ์ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

🌈นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า การประดิษฐ์ผีเสื้อตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 990 ตัว จังหวัดอุตรดิตถ์จะนำส่งผีเสื้อให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 ตัว เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จะยังคงดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อต่อไป เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัด ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกให้ได้รับการยอมรับถึงคุณค่าและความงาม เป็นการชุบชีวิตคนไทยให้มีงานทำ มีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอทุกอำเภอ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ครู กศน. คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีของชาวอุตรดิตถ์ในครั้งนี้

🌈 ด้านนายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด (Kick Off)  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์, ข้าราชการ ,ผู้นำกลุ่ม องค์กร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นผู้ฝึกอบรมฯ  เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอด ให้แก่ บุคลากรหน่วยงานราชการต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อขยายผลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้จัดสรรจำนวนการประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติตามโครงการฯ ให้แก่หน่วยงานราชการต้นแบบระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 990 ตัว ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, กลุ่มองค์กรพัฒนาสตรีอำเภอ, กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่ทั้ง  9 อำเภอ เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น 490 คน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)