🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ VCS 🛑

🌈วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
📢โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม 2565
3. เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
– ผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 72.28
รายจ่ายประจำ อยู่ที่ร้อยละ 71.25
รายจ่ายลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 83.98
– เป้าหมายและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ผลการใช้จ่าย อยู่ที่ร้อยละ 75.29
ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 68.15
– ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📢แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหาร จัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน อยู่ที่ ร้อยละ 83.98
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่ร้อยละ 87.95
– ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 81.34 และผลการใช้จ่าย อยู่ที่ร้อยละ 88.30 เป็นลำดับที่ 26 ของประเทศ
3.2 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 กระทรวงมหาดไทย ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 71.78 อยู่ลำดับที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
4. เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ
4.2 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564
🌈ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)