พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌈วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
1. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
2. ผลการดำเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัมนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
3. โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
4. การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
(Visited 1 times, 1 visits today)