🛑 พช.อุตรดิตถ์ ประชุมการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 🛑

🌈 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3- 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
1.การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.)
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ/หน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ไม่ได้รับงบประมาณตามพ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2565)
4. การส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน : 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
📢ประเด็นเน้นย้ำ
1. การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
2. การบันทึกข้อมูลในระบบ cddhealthyfund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การจัดตั้ง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
🌈แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1. ปัญหาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
2. สิ่งที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การรายงานฐานข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)