พช.อุตรดิตถ์ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

🗓วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนุชนารถ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก นางฐิติพรรณ โปร่งฟ้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และนางวนิดา สวนเอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายจักรี สโมสร นายอำเภอน้ำปาด กล่าวต้อนรับ รวมทั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลโครงการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการตรวจประเมินผลฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์🤝
🌳กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย 18 จังหวัด/เขตตรวจราชการ จำนวน 7 โครงการ ระหว่างวันที่ 13 – 21 กันยายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากส่วนภูมิภาค จังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 76 คน เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามเขตตรวจราชการที่สังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจากส่วนกลาง🍃
✏️ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในโครงการในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 มีประเด็น ดังนี้
📍1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
📍2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📍3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2565
📍4. โครงการ Knowledge-Based OTOP : KBO
📍5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
📍6. โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
📍7. การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 👩‍❤️‍👨
👨ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวดลธร ม่วงวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรัตนา อ่อนกลั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานฯ โดยมีนางลัดดาวัลย์ ฟองดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอน้ำปาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามประเด็นตรวจประเมินที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด❤️
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)