พช.อุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเด็น ดังนี้
– หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
– นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ สอ.พช.
– รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
– การให้บริการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
– การบริหารการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก
– การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
– ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อปรับปรุงการให้บริการสหกรณ์
ต่อมา มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ทั้ง 9 อำเภอ (ตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 22) จำนวน 10 ครัวเรือน หลังจากนั้นจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย คือ นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอฟากท่า และนางวิศิษฐ์ศิริ ศรีเมืองสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ในการนี้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม
พช.อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม
สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน
# 70 พรรษา จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#World Soil Day
(Visited 1 times, 1 visits today)