พช.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 2 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนแวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางศิริพร แช่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1.ทบทวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
2.กลไกการขับเคลื่อนโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3.การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP)
4.การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ(OTOP)
5.OTOPกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านมา
7.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
8.การส่งเสริม OTOP สู่ตลาดในยุคดิจิทัล
9.การส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ผ่านมา
10.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)
11.ทิศทางการขับเคลื่อน OTOP
พช.อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม
สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#UNFAO#SEPtoSDGs
(Visited 1 times, 1 visits today)