พช.อุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 12/2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน2565 ครั้งที่ 12/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และกำหนดแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
– กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
– ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
– ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
– ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นายอุเทณร์ ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
– ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– กิจกรรมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
– กิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
– กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
– กิจกรรมการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านดงสระแก้ว หมู่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
– กิจกรรมการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Km challenge 2022) ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
– โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
– กิจกรรมการประกวดหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (CDD Policy Award 2022) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)