พช.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

🗓วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 👉การบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
👉แผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขานุการฯ
👉รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระ
👉รายงานการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
👉การดำเนินคดีอาญาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
👉แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
👉การติดตามผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🤝ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางรัตนาวดี นาคมูล ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุม💖
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว อกส.จ.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
(Visited 1 times, 1 visits today)