พช.อุตรดิตถ์ มั่นใจ ห่างไกลยาเสพติด

🗓วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒๗ คน เพื่อตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🌟
💖ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๑๒ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย” ตลอดจนป้องกันมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน🌻
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว อกส.จ.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
(Visited 1 times, 1 visits today)