พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับ การเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า และจุดค้าขายประเพณี จำนวน ๓ ด่าน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดด่านการค้าชายแดน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุตรดิตถ์ และนำไปสู่เป้าหมาย “เมืองแห่งการค้าชายแดน” ดังนี้
๑)จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง ม. ๗ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก เปิดสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันพุธ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๒)จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช ม.๑ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก เปิดสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๓)จุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว ม.๔ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด เปิดสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
👫พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(Visited 1 times, 1 visits today)