พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ฯ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้
1. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2. การมอบนโยบายเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน
3.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เน้นให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด และจัดทำถังขยะเปียก
4.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ติดตาม ดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ โดยเกณฑ์เป้าหมายภายในเดือนมีนาคม 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน Thai QM ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
5.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเน้นย้ำให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อม สร้าง พื้นที่แปลงตามรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพดำเนินโครงการฯ ของ สตง.
6.โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566
8.ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2566
9.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
11.รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13.ผลการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ.2565
14.การจัดงาน OTOP City 2022
15.โครงการเทศกาลไหมไทย
16.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565
17.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18.การบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(Visited 1 times, 1 visits today)