พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนำเสนอแนวทางทางการขับเคลื่อนเป้าหมายต่อที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การขับเคลื่อนกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และ การส่งเสริมการส่วมใส่ผ้าไทย และผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ 8 จาก 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(Visited 1 times, 1 visits today)