🎉พช.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการผู้ว่า พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 🙏

🗓️ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางวนิดา สวนเอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวดลธร ม่วงวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมกราคม 2566
💐 กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้บุคคลกรในหน่วยงานราชการมีโอกาสทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
🎗️ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในโครงการผู้ว่า พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)