🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🛑

🌈️ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานกองทุนฯ กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 150 คน
🎯️ประเด็นสำคัญ
1. ทำความรู้จักกองทุนฯ
2. ขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ภายใต้อุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน
3. กลไกลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ
4. แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ
5. ระเบียบ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯ
6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของบุคลากรกองทุนฯ
7. การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่ชุมชน
8. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
🎗️ ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญาพร เสวตกุล นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)