🌟 พช.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566🌟

🗓 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566

🎯โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
✔️1. การบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
✔️2. แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
✔️3. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
✔️4. รายงานการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565
✔️5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ. 2565
✔️6.การยกเลิกโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
✔️7. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 อำเภอ 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,730,260 บาท
✔️8. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 อำเภอ 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 267,700 บาท
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เจริญเติบโตอีกช่องทาง

🎗️โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD #ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️

(Visited 1 times, 1 visits today)