โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายบรรพจน์ จันทร์งาม

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 08 4874 0589

นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 08 1823 2782

จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 08 1379 2492

นางปัทมาวดี สุปัญญา

ผุ้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 08 1823 2880

นางรัตนาวดี นาคมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน 08 1823 8776

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวริณรำไพ ศักลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

test

นางศิริพร แช่มชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดวงชีวัน คำแปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณภัทร จันทวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

test

นายนิรุตต์ ชื่นวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอุเทณร์ ต้านทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวดลธร ม่วงวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณิชารีย์ โตมี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวยุวดี นฤมล

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวชญาพร เสวตกุล

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางภัทรา เปียงกา

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางมาณวิกา โมรารักษ์

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)