โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิรุตต์ ชื่นวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทิพจุฑา มาใกล้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปัณฑารีย์ จุฑา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววริณรำไพ ศักลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิราภรณ์ เทพปินตา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายอุเทนร์ ต้านทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณิชารีย์ โตมี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนราวิชญ์ อินรัมย์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภัทรา เปียงกา

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางแก้ว แก้วเปี้ย

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)