โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐสุชน อินทราวุธ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา

ผุ้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิรุตต์ ชื่นวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดวงชีวัน คำแปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณภัทร จันทวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววริณรำไพ ศักลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรี ใจสบาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทิพจุฑา มาใกล้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนรินทร์ สวนม่วง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริรัตน์ ซ้อนใส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณิชารีย์ โตมี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวพิมลภรณ์ แข่งขัน

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายกรกฎ เผือกผ่อง

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางภัทรา เปียงกา

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางมาณวิกา โมรารักษ์

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)