โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายบรรพจน์ จันทร์งาม

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐสุชน อินทราวุธ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา

ผุ้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวริณรำไพ ศักลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

test

นายนิรุตต์ ชื่นวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดวงชีวัน คำแปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณภัทร จันทวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรี ใจสบาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววดลธร ม่วงวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวงามศิริ ดาอ่ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนรินทร์ สวนม่วง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริรัตน์ ซ้อนใส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณิชารีย์ โตมี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวยุวดี นฤมล

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางภัทรา เปียงกา

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางมาณวิกา โมรารักษ์

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)