🛑ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการดีเด่น มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ /ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ นพส./พก.รุ่น 118🛑

18 ตุลาคม 2564 /

11:25 น.