🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 🛑

07 พฤษภาคม 2564 /

14:42 น.