โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรมการสำ รวจความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของประชาชน)

04 August 2021 /

15:59 น.