ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP