ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำเมนูอาชีพ)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำเมนูอาชีพ)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำเมนูอาชีพ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำเมนูอาชีพ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และผลิตสื่อวีดิทัศน์ของตำบล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และผลิตสื่อวีดิทัศน์ของตำบล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และผลิตสื่อวีดิทัศน์ของหมู่บ้าน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และผลิตสื่อวีดิทัศน์ของหมู่บ้าน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรูปเล่มวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรูปเล่มวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง