ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2565 /

09:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2565 /

09:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2565 /

09:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๒๕ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๒๕ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2565 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๘๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๘๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2565 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/670 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/670 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มกราคม 2565 /

15:42 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/671 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/671 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มกราคม 2565 /

15:40 น. /

ดาวน์โหลด