ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมบริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมบริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 November 2565 /

22:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 November 2565 /

20:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 November 2565 /

20:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 November 2565 /

04:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 November 2565 /

04:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 November 2565 /

16:39 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 November 2565 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 November 2565 /

16:37 น. /

ดาวน์โหลด