ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

11 August 2565 /

15:55 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๘๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๘๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 August 2565 /

17:17 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์  ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์ ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 August 2565 /

12:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์  ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์ ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 August 2565 /

12:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์  ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG : พช.อุตรดิตถ์ ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 August 2565 /

12:27 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเพื่อเปิดเผยไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเพื่อเปิดเผยไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

02 August 2565 /

15:13 น. /

ดาวน์โหลด