บ้านนาแซง หมู่ 3 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (หมู่บ้านชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ปี 2556)

บ้านนาแซง หมู่ที่ 3 ตำบลสองห้อง อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในชนบท มีภูเขาล้อมรอบ และมีลาน้าปาดไหลผ่านทางทิศตะวันออกประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายไทย-ลาว ซึ่งอพยพมาจากเมืองแก่นท้าว ประเทศลาว ครั้งแรกมีประมาณ 3 – 4 ครัวเรือน มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ซึ่งบริเวณหมู่บ้านเดิมมีต้นไม้ใหญ่ หลายชนิด ล้อมรอบไปด้วยกอไผ่และไม้ผลนา ๆ ชนิด มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบด้วย ลาน้าปาด ลาน้าห้วยเลิศ ลาห้วยส้มอึ่ง และ ลาห้วยร้องนาเสียม ชาวลาวเห็นความอุดมสมบูรณ์ จึงบุกเบิกเป็นที่ทานา และได้ทานาถึง 2 ครั้ง เหมือนกับหมู่บ้านอื่น ซึ่งคาว่า “แซง” หมายถึง เอาอย่างเขา หรือทาเหมือนอย่างเขา “นาแซง” ก็คือ ทำนาให้เหมือนเขา หรือทาให้ดีกว่าเขา คือ ทานา 2 ครั้ง นั่นเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)