บ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.6 ต.วังแดง อ.ตรอน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ประวัติหมู่บ้าน…………ราวปี พุทธศักราช ๒๔๐๓ สมัยข้าศึกพระเจ้าอนุวงศ์ ได้กวาดต้อนเชลยศึกทางทิศใต้ จากเมืองสวรรคโลก ทวนกระแสแม่น้ำน่าน มาทางทิศเหนือมารวมกันที่วังวนและโค้งน้ำ (คือบริเวณโค้งน้ำบ้านวังหินในปัจจุบัน) ซึ่งพรรพบุรุษของชาวบ้านใหม่เป็นชาวสวรรคโลกมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ ในอดีต จากชุมชนเล็กๆ ที่ผสมผสานอริยธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่านจากอารยธรรมสุโขทัยกับอารยธรรมลาวเวียงจันทร์ ทำให้ชาวบ้านใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางอารยธรรม ทั้งภาษาพูด การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านจนถึงปัจจุบัน………..สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน……….สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านหมู่บ้าน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือการทำเกษตร แต่ความเจริญด้านต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ทำให้ชาวบ้านประกอบอาชีพหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้เศรษฐกิจครอบครัวและคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน จัดได้ว่าเป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข”อีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรทำนา………….ที่ตั้ง…………อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตรอน ๒ กิโลเมตร

(Visited 1 times, 1 visits today)