ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้า นางบุญเทียน สิงห์ดา

ปราชญ์ชุมชน นางบุญเทียน สิงห์ดา วัน/เดือน/ปีเกิด .8 กรกฎาคม 2502….อายุ…57…ปี บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ…1. ความเป็นมา ผ้าทออำเภอฟากท่า มีประวัติยาวนานมากกว่า 200 ปี บรรพบุรุษชาวอำเภอฟากท่าอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง และมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำปาดบริเวณตำบลฟากท่าและตำบลสองคอนในปัจจุบัน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนชาวฟากท่า จะทอเครื่องนุ่งห่มใช้เองโดยอาศัยภูมิปัญญาอันละเอียดอ่อน จากสภาพแวดล้อมรอบตัวมาดัดแปลงเป็นลวดลายบนผืนผ้าอย่างประณีตงดงาม ผ้าซิ่นตีนจกลายภูเขานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพภูมิประเทศของอำเภอฟากท่าที่มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย ลวดลายบนผืนผ้าซิ่นจึงงดงามประณีตคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม… 2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 วิธีการทอเริ่มจากนำด้ายไหมประดิษฐ์สีดำมาเป็นเส้นยืน ทอส่วยเชิงด้วยวิธีการจกด้วยมือเป็นลายนาคสร้อยด้วยด้ายสีต่างๆ เช่น สีเขียว น้ำตาลเข้ม ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม สีครีม ส่วนบนผืนผ้าทอด้วยวิธีจกเป็นลายภูเขาสลับกับลายขอไม้ไร่ตลอดทั้งผืน…. 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 มีความรักและหวงแหนในอาชีพการทอผ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 3.2 ไดรับการสนับสนุนจากภาคราชการ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และจังหวัด 3.3 ต้องผลิตผ้าที่ได้ออกมาสีสันสวยงาม มองเห็นเด่นชัดระยะใกล้-ไกล เส้นใยคงทนถาวร สีไม่ตก……เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ1) รางวัล…นกยูงสีทอง –สีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว……หน่วยงาน..สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2) รางวัล…..ผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น…….หน่วยงาน……..กรมส่งเสริมการเกษตร…….ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้1) โครงการ/หลักสูตร…วิทยากรถ่ายทอดความรู้การทอผ้า…..หน่วยงาน….สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

(Visited 1 times, 1 visits today)