ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้าพื้นเมือง นางทองหล่อ สาริบุตร

ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้าพื้นเมือง นางทองหล่อ สาริบุตรวัน/เดือน/ปีเกิด… พฤษภาคม……2491. .อายุ…68 ปี…บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา ในสมัยก่อน ผู้หญิงไทยจะทำเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอง งานสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ก็ต้องใช้ผ้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนไทย…2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดแปปมาใส่ โดยนำด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดแปปโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้ายหลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดแปปจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน 2.2 นำด้ายมาขึง ไว้บนอุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบขึ้นจากไม้)เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบจากไม้)โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย 2.3 ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว ความยาว 1.50 เมตรเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำไปจัดจำหน่ายต่อไปๆ…3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 มีความศรัทธา และมีใจรักที่จะสืบสานขนบธรรมประเพณี ท้องถิ่น 3.2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม….. เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ้ามัดหมี่ ในงานของดีฟากท่า.ปี 2558.. หน่วยงาน…สำนักงานปกครองอำเภอฟากท่า…. ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ – โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2558…หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

(Visited 1 times, 1 visits today)