ปราชญ์ชุมชนด้านการวาดภาพ / ช่างศิลป์ นายชาญชัย ด้วงแดง……

ชื่อนายชาญชัย นามสกุล ด้วงแดง วัน/เดือน/ปีเกิดกุมภาพันธ์ 2500 อายุ…59…ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่.15….หมู่ที่..5…ซอย…ร่วมใจ..ถนน….-….ตำบล…สองคอน..อำเภอ…..ฟากท่า …จังหวัด…….อุตรดิตถ์ การติดต่อ โทรศัพท์….088-436-5441 บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ1. ความเป็นมา มาจากความชอบงานศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็ก ที่เป็นพรสวรรค์ติดตัว ชอบศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนา และ ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองโดยเริ่มจากฝึกเขียนในกระดาษ และพอมีฝีมือขึ้นจึงได้วาดภาพบนผนังวัด / กำแพงวัด เรื่องราวของพุทธประวัติ และรับเขียนรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังมาเรื่อยๆ ในอำเภอ จนปัจจุบัน 2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 รับวาดรูปภาพพุทธประวัติ เริ่มจาก ร่างแบบด้วยดินสอ และวัดขนาดร่างแบบใช้ตลับเมตร จากนั้นก็ลงเส้นหนักและวาดภาพให้ดูมีมิติมากขึ้น และลงรายละเอียดประกอบภาพฉากหลังเช่น ต้นไม้ แม่น้ำ สัตว์ต่างๆ 2.2 สเก็ตช์ภาพตามที่ต้องการ โดยเมื่อได้รูปแบบตามต้องการ ส่วนใหญ่จะเป็นรูป พุทธประวัติ นิทานชาดกตามภาพตัวอย่าง ส่วนรูปต้นไม้ รูปป่าหิมพานต์จะวาดโดยใช้จินตนาการตนเอง และจากที่เคยได้ศึกษาและชอบอ่านหนังสือโดยลงสีน้ำ , สีน้ำมัน , สีฝุ่น, สีเทียนไข 2.3 เทคนิคส่วนตัวใช้ดินสอจะใช้ดินสอร่างภาพแล้วจึงลงสี จุดเด่นของภาพวาดคือเงา การเขียนตัวหนังสือ ใช้ดินสอสีดำขีดเส้นก่อน กรณีเป็นตัวหนังสือ จะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนป้ายที่จะเขียนและชนิดแบบตัวอักษรให้เหมาะสม ซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตัว และการสั่งสมประสบการณ์ 2.4 การลงสีต้องใช้สมาธิอย่างมาก และจิตใจต้องนิ่ง ไม่รีบร้อนเกินไปนัก 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 ต้องมีสมาธิและมีความตั้งใจสูง มีการวางแผนในการวาดภาพ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะเมื่อผิดพลาดแล้วจะเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้ ต้องลบและเริ่มต้นใหม่ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร 3.2 ในการวาดภาพทุกครั้ง การลงสีต้องอาศัยอุณหภูมิที่พอดี และถ้าวันที่ทำงานมีแสงแดด สีจะแห้งได้ง่าย 3.3 การทำงานต้องใช้สมาธิและทั้งร่างกาย จิตใจต้องพร้อมที่จะทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)