ปราชญ์ชุมชนด้านการเลี้ยงโค นายเงียบ สวัสดี

ปราชญ์ชุมชนด้านการเลี้ยงโค นายเงียบ สวัสดี วัน/เดือน/ปีเกิด… – มิถุนายน……2497 .อายุ…62 ปี บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา สืบทอดการเกษตรกรรมจากพ่อแม่ และจากนั้นได้ศึกษาหลักการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงแรก โดยพยายามหาทิศทางการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง สืบทอดการเลี้ยงวัวมาจากต้นตระกูล และเลี้ยงมาตั้งแต่วัยเด็ก อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่คนในชุมชนมีความคุ้นเคย เหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ …… 2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 พื้นที่ การเลี้ยงวัวต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยง วัวเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ดังนั้นจะต้องเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงให้เหมาะสม ถ้าหากเป็นชาวบ้านก็จะเลี้ยงปล่อยตามทุ่งนาทั่วไป ซึ่งต้องมีคนเฝ้าและดูแลวัวตลอดทั้งวัน แต่ถ้าหากเราจะเลี้ยงเป็นฟาร์มก็ต้องมีพื้นที่ ทั้งทำคอก ปลูกหญ้า ต่างๆ เพื่อใช้เลี้ยงวัว 2.2 พันธุ์วัว สิ่งต่อมาที่ต้องเตรียมก็คือพันธุ์วัว เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน วัวมีด้วยกันหลายสายพันธุ์การเลี้ยงวัวเนื้อจะให้ได้กำไรจะต้องสามารถผลิตลูกวัวให้ได้จำนวนมาก เช่น แม่วัวสามารถให้ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกวัวมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดจึงจะขายได้ราคาดี การที่จะสามารถทำกำไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบหรือวิธีการจัดการเลี้ยงดู ให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของวัวระยะต่างๆ และมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การเลี้ยงแม่วัวเนื้อที่จะให้ผู้เลี้ยงได้กำไรตอบแทนมากจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์วัวที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงและวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยง เช่น ลูกวัวที่ผลิตได้จะสนองความต้องการของตลาดประเภทใด สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงวัว ปัญหาสำคัญคือจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร ดังนั้น จะต้องทราบว่าวัวพันธุ์ต่างๆ มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงหรือไม่ ควรซื้อวัวที่มีลักษณะอย่างไร 2.3 สภาพพื้นที่ เปลี่ยนไป พื้นที่เลี้ยงโคน้อยลง ต้องปรับรูปแบบการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงโคแบบประณีต การเลี้ยงโคแบบรายย่อยต้นทุนสูงกว่าการเลี้ยงแบบประณีต ราคาโคสูงขึ้นมาก ตัวเดียวขายได้ถึงสองแสนกว่าบาท 2.4 อาหาร สิ่งที่ต้องเตรียมตามมาก็คืออาหารที่เราจะใช้เลี้ยงวัวของเรา สำหรับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงวัวนั้น มีด้วยกันตามนี้ครับได้แก่ อาหารหยาบ ซึ่งได้มากจาก หญ้าสด ฟางข้าว พืชตระกูลถัว ต้นข้าวโพด เป็นต้น 2.5 น้ำ การเลี้ยงวัวจะต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอให้วัวบริโภค สำหรับคนที่เลี้ยงเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับน้ำให้วัวกิน….3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 มีความพากเพียรพยายาม มีความอดทน 3.2 มีความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงโค 3.3 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ…..1) รางวัล………กำนันยอดเยี่ยม ปี พ.ศ .2557 …หน่วยงาน…….กรมการปกครอง….ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้1) โครงการ/หลักสูตร หมู่บ้านกข.คจ. ด้านการการเลี้ยงโค-กระบือ……หน่วยงาน……….พัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)