ปราชญ์ชุมชนด้านช่างปูน/ช่างไม้ นายพิชิตชัย ปันวันก่อ

ปราชญ์ชุมชนด้านช่างปูน/ช่างไม้ นายพิชิตชัย ปันวันก่อ วัน/เดือน/ปีเกิด….8 กันยายน……2502 อายุ…56…ปี …บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา มาจากความชอบงานศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็ก ที่เป็นพรสวรรค์ติดตัว ชอบศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนา และ ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองโดยเริ่มจากฝึกเขียนในกระดาษ และพอมีฝีมือขึ้นจึงได้วาดภาพบนผนังวัด / กำแพงวัด เรื่องราวของพุทธประวัติ และรับเขียนรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังมาเรื่อยๆ ในอำเภอ จนปัจจุบัน…..2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 ช่างปูน จำแนกออกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้ 2.1.1. ช่างปูนโครงสร้าง 2.1.2 ช่างก่ออิฐถือปูน 2.1.3. ช่างปูนสุขภัณฑ์ 2.1.4. ช่างปูนปั้น 2.2 การทำปูนเตรียมไว้ สำหรับงานก่อ ฉาบ จับ ถือปูนเป็นงานค่อนข้างหนักแรง เพราะต้องใช้แรงตำปูนกับ สิ่งที่ผสมร่วมกันนานกว่าจะเข้าเป็นเนื้อเดียว และเหนียวได้ที่ ในการงานช่วงนี้ มักเป็นภาระหน้าที่ของลูกมือ ช่างปูน ตำปูนให้แก่ช่างปูน แต่ในบางกรณีที่ช่างปูนได้ทำงานก่อ งานปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ที่เป็นงานของหลวง อุปถัมภ์การพระศาสนา มักมีชาวบ้านสมัครมาช่วยตำปูน เป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศล ด้วยการโขลกตำปูนถวายวัด บุญกิริยาเช่นนี้ จึงเกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นในสมัยก่อน เมื่อมีการสร้าง หรือ ซ่อมปูชนียสถาน หรือ ศาสนสถานอย่างหนึ่ง อย่างใดที่เป็นชนิดเครื่องก่อขึ้นในวัด ชาวบ้านวัยหนุ่มวัยสาว จะสมัครมาช่วยกันตำปูนเตรียมไว้ สำหรับช่างปูน จะได้ใช้งานตำปูนนี้ จะทำกันในตอนหัวค่ำภายหลังเสร็จธุระประจำวันแล้ว ตั้งครกตำปูนเรียงรายกันหลายๆ ลูกครก ตำปูนนี้โดยมากใช้ครกกระเดื่อง ซึ่งจะช่วยผ่อนแรงตำได้มาก เมื่อตำปูนเหนียวได้ที่ครกหนึ่งๆ ก็ตักเอาไปพักไว้ในอ่างดิน เอาผ้าหรือฟางชุบน้ำคลุมปิดไว้ให้ปูนชื้น พอแก่เวลาที่ช่างปูนจะมาเอาไปใช้ในวันรุ่งขึ้น อนึ่ง ปูนที่จัดการโขลกตำเตรียมไว้นี้ยังไม่ต้องใส่เชื้อน้ำตาล จะใส่เชื้อน้ำตาลก็ต่อเมื่อช่างปูนจะใช้ปูน 1. สามารถใช้เครื่องใช้ในบ้านอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 2. รู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในบ้างทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 3. สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน ความประหยัด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 5. ฝึกให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงานรูปแบบแปลกใหม่เพิ่มขึ้น 6. ฝึกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์….3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ กิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้น ๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้น ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ ช่างก่อสร้าง และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่ว ๆ ไปว่า ผู้รับเหมา

(Visited 1 times, 1 visits today)