ปราชญ์ชุมชนด้าน การทำน้ำดื่ม SML นายสุกิจ เสาร์หิน

ปราชญ์ชุมชนด้าน การทำน้ำดื่ม SML นายสุกิจ เสาร์หิน ..วัน/เดือน/ปีเกิด…..14 กุมภาพันธ์ 2501…..อายุ…58…ปี บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ 1. ความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2544 หมู่บ้านได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ( SML ) และได้จัดทำประชาคมจากหมู่บ้านได้มีมติ จัดทำโครงการน้ำดื่ม ( SML ) เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้า/ชุมชน ให้มีน้ำสะอาดบริโภคและจัดจำหน่ายในพื้นที่ภายใน หมู่บ้าน / ตำบลและอำเภอ จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน…. 2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 2.1 ใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปาที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อเบื้องต้นมาแล้วระดับหนึ่ง มาผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพอีก 3 ขั้นตอน โดยเราใส่ใจควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าใส สะอาด ได้คุณภาพอย่างแท้จริง 2.2 น้ำกรองด้วยระบบกรองหลายตัวกรอง (Multimedia Filtration Filter) เพื่อกรองตะกอน สนิมเหล็ก กลิ่น สี หินปูน สิ่งปนเปื้อนต่างๆ และปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน กระบวนการฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยน้ำจะถูกส่งผ่านหลอดฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่การบรรจุลงขวด 2.3 ก่อนการบรรจุเราจะทำการล้างขวดด้วยน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จนสะอาด และส่งต่อมาบรรจุโดยมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดทุกขั้นตอนที่บรรจุ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจ ความใสสะอาด จนถึงมือผู้บริโภค…3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3.1 ต้องมีความรู้ในด้านการผลิต และศึกษาอย่างจริงจัง 3.2 ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า …. เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ1) รางวัล…….ชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ……ปี2554……. ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้1) โครงการ/หลักสูตร……..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน..หน่วยงาน….สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

(Visited 1 times, 1 visits today)